Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatie CRV u.a.

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.630

netto-omzet

1.630

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

434

overige bedrijfskosten

1.094

totaal bedrijfslasten

1.528

bedrijfsresultaat

102

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

1

resultaat deelneming CRV Holding bv

4.098

totaal diverse resultaatcomponenten

4.099

resultaat voor belastingen

4.201

belastingen

-32

resultaat na belastingen

4.169

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.